Wybierz miasto
 • Gdańsk
 • Sopot
 • Gdynia
 • Warszawa
 • Kraków
 • Wrocław
 • wyczyść
Termin pobytu
Liczba osób
 • 1 Osoba
 • 2 Osoby
 • 3 Osoby
 • 4 Osoby
 • 5 Osób
 • 6 Osób
 • 7 Osób
 • 8 Osób
 • 9 Osób
 • 10 Osób
 • 11 Osób
 • wyczyść

Regulamin rezerwacji

INA Rent INA Management Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-890) Heweliusza 11 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000743606, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 5833317195 i REGON: 380945878, 

Apartament- Lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej inapartments.pl, który zostaje wynajęty przez klienta na pobyt czasowy w celach turystycznych lub wypoczynkowych.

Klient- osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego ( umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny) będącego w dyspozycji Inapartments.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie INA Rent ul.Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, tel. + 48 530 999 690, email kontakt@inarent.pl . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

a. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.

3.Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000303746, dalej: "Operator") działającego w imieniu i na rzecz Obiektu prowadzonego przez Inapartments Sp.zo.o z siedzibą ul.Obrońców Westerplatte 37/1, 81-706 Sopot zarejestrowany przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 0000423348

4. Ogólne warunki korzystania z lokali, stanowią nierozłączną,  część umowy rezerwacji Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a INA Rent, bądź pełnomocnikiem reprezentującym INA Rent.

5. INA Rent deklaruje, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest upoważniony z tytułu zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty.

§ 2 Rezerwacje

1. Bieżąca baza Apartmentów do krótkotrwałego turystycznego wynajmu znajduje się na stronie www.inarent.pl

2. Rezerwacji Apartmentu Klient może dokonywać w następujący sposób:

a. on-line, poprzez stronę internetową www.inarent.pl

b.drogą mailową, wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@inarent.pl

c. telefonicznie, pod numerem 58 38 002 38

3. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartmentu on-line bądź drogą mailową otrzymuje na podany przez siebie adres elektroniczny potwierdzenie, w którym znajdują się niezbędne informacje o dokonanej rezerwacji.

4. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznej, potwierdzenia rezerwacji dokonuje się drogą telefoniczną. Jest to równoznaczne z zawiązaniem umowy na warunkach określonych w regulaminie.

5. Rezerwacji apartamentu dokonać można na okres co najmniej 2 dni.

6. Zdjęcia, i wyposażenie lokali mieszkalnych oraz podane na stronie internetowej ceny posiadają charakter informacyjny. Aktualny stan Apartamentu jak i cena wynajmu podana zostaje w potwierdzeniu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

7.Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje pobyt w Apartmencie określonej liczby osób ustalonej w momencie rezerwacji.

a. Do opłaty za wynajem każdorazowo doliczana jest opłata za serwis.

b. Umowa rezerwacji nie obejmuje dodatkowego sprzątania, wymiany ręczników, pobytu zwierząt jak i kosztu parkingu.

8. Po dokonaniu rezerwacji klient zobowiązany jest do wpłaty 30% wartości rezerwacji, na podany rachunek bankowy.

 

§ 3  Zmiany oraz rezygnacje przez Kllienta

1. Jakiekolwiek zmiany w rezerwacji dopuszczalne są tylko i wyłącznie za pośrednictwem pracowników INA Rent.

2. INA Rent zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni przed datą przyjazdu, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

4. W sytuacji skrócenia pobytu Klientowi nie przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni w Apartamencie.

5. Bezkosztowa rezygnacja z rezerwacji jest możliwa do 14 dni przed przybyciem.

                       § 4  Zmiany oraz rezygnacje przez INA Rent

2. W wyjątkowych sytuacjach (siły wyższej, przez co rozumie się kataklizmy przyrody, zajęcie przez jakikolwiek organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki jak i pobawienie przez dostawcę apartamentu prądu, gazu energii grzewczej lub wody, wypowiedzenie umowy przez właściciela Apartamentu) INA Rent zastrzega sobie prawo do:

a. Udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach, powierzchni oraz lokalizacji zbliżonej do zarezerwowanego Apartamentu. W przypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a INA Rent ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

b. Odstąpienia od umowy.

§ 5  Procedura pobytu Klienta

1. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji INA Rent o planowanej godzinie przyjazdu do Apartmentu, najpóźniej na 1 dzień przed datą pojawienia się. Zawiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo pod adresem kontakt@inarent.pl

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

3. Bezpłatne zakwaterowanie odbywa się w godz. 15:00-20:00. Jeżeli przyjazd jest planowany w innych godzinach, Klient jest zobowiązany do powiadomienia oraz uzyskania akceptacji ze strony INA Rent oraz uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 100zł.

5. Wyjazd i zwrot kluczy zostają ustalone z pracownikiem INA Rent.

6. Klient ma obowiązek pozostawienia obiektu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał. 7. Klient jest zobowiązany do korzystania z apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji oraz zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy.

8. W godzinach 22:00 - 6:00 obowiązuje cisza nocna. Ponad to Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. Wszystkie zachowania zakłócające spokój mieszkańców skutkują natychmiastowym wypowiedzeniem umowy pod rygorem utraty całkowitej kwoty za pobyt w apartamencie.

9. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Apartamentu w sytuacji jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.

10. W momencie rażącego naruszenia zasad określonych przez regulamin, INApartments ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i wyprowadzenia Klienta wraz z osobami towarzyszącymi z Apartamentu.

11. Klient ponosi również odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w Apartamencie, powstałe z jego winy lub odwiedzających go gości. W takiej sytuacji INApartments zastrzega sobie prawo do obciążenia gości kwotą równomierną do poniesionych strat oraz obciążenia karty kredytowej Klienta za owe szkody po wyjeździe.

12.Palenie w apartamentach jest surowo zabronione. Za nie przestrzeganie zakazu na klienta zostaje nałożona kara pieniężna w wysokości 500 złotych. Kwota ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Inapartments na poczet prania zasłon i narzut w apartamencie.

§ 6  Dane kontaktowe

INA Rent posługuje się następującymi danymi kontaktowymi:

Adres strony internetowej: www.inarent.pl

Adres poczty elektronicznej: kontakt@inarent.pl

Numer telefonu: 58 38 002 38

§ 7  Reklamacje

1. Klient ma możliwość skorzystania z prawa do reklamacji usługi stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest pisemnie zgłoszony wniosek osobiście lub mailowo kontakt@inarent.pl

2. INA Rent rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Zawiadomienie o decyzji rozpatrzenia reklamacji zostaje przesłana klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

 

Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać nowości ofertowe.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij